I.Anna

158 tekstów – auto­rem jest I.An­na.

Życie po­wołane do życia, myśląc, ze po­siadło pra­wo wy­dawa­nia opi­nii, wszys­tko ob­ra­ca w wy­miar ma­mony i po­wodu­je ta­ki ból, że budzi się py­tanie, co życiu z ta­kiego Życia.

Nieudacznic­twem jest wy­bierać miłość?
Ten świat nap­rawdę zwariował? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 21 lipca 2017, 19:07

* * *

30.05.2015
Kiedy świat roz­pa­da się na mi­lion ka­wałków,
a każdy od­dech spra­wia ból, to nic, to nic...
Uwierz proszę, że na­dejdą znów lep­sze dni.
I śmieć się będziesz z niczego
i cie­szyć cię będzie znów słońce,
a [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 4 fiszki • 23 września 2016, 20:52

zaplątanie

Pląta się po duszy
Czułą pieszczotą
Do­tykając miejsc
Daw­no zapomnianych…
I zno­wu oczy lśnią
Tym in­nym blaskiem…
Szem­rze obok serca
Czułość…
Tak chciało by się
Poczuć
Choć na chwile
Jak do­tyk motyla
Ciepłych dłoni
Pieszczotę….
Gdzieś w duszy
Zaplątane
Szem­rzą me tęsknoty… 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 26 sierpnia 2016, 11:18

słony deszcz

Szu­kamy swoich śladów
drżącą ręką za­mazując je…
Tak jak­by deszcz łez
mógł zmyć cały ten ból…
Nie można kochać raniąc,
ale ta miłość jest raną?
Kiedyś zro­zumiesz mo­je milczenie,
które te­raz jest udręki przeznaczeniem. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 24 listopada 2015, 08:07

Gwiazda

Kiedy nic nie ma sensu
zgiełk codzien­ności zagłusza serce
za­mykam oczy i w ciszy nocy
wsłucha­na w oddech
czekam
kiedy spłyniesz na mnie spokojem
ot­rzesz łzy
co drze­mią na krawędzi powiek
dot­kniesz moich ust
spi­jesz gorzki smutek
upa­jając słodyczą twoich ust...
Wie­czna tęsknota
w nieskończoności
A kiedy zasypiam
uśpiona twoim spo­kojem
sta­jesz się mleczną drogą
na gwiazd nieboskłonie 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 2 października 2015, 17:18

Cicho

Wśród ciszy, która krzyczy
Od­najdu­jesz krop­le moich łez
Nie spełni się co tak skryte
Co cho­wam tak na dnie
Trud­no ubierać w słowa
Prag­nień skrzętnie mas­ko­waną moc
W za­kamar­kach los cicho szlocha…
I pus­te wnętrze mej dłoni
Zwiał z niej marze­nia wiatr
I gdzieś pośród chmur w błęki­tu toni
Tak za­wie­szo­ny za­kaza­ny ten świat...
i Cisza 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 30 września 2015, 12:17

Z głębi tęsknoty

Widzę cię…
Ser­cem i duszą
Czuję Cię…
Ciałem…
Każdym zmysłem…
Po­ruszasz struny
Mo­jej nostalgii…
Tęsknot
Zas­po­kajasz łaknienie…
Kiedy nikniesz
Z cza­su rwącą rzeką…
Wstrzy­muje oddech
Pod smut­ku powierzchnią…
Wiem…
Znów powrócisz
W wy­ciągnięte dłonie...
Od­naj­dziesz mnie
Zziębniętą...
Zmy­jesz niepokoje…
Ogrzejesz
Swym uśmiechem
I doj­rzę znów w źrenicach
To co kry­je Twe serce…
To co mnie zachwyca… 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 28 września 2015, 10:56

Obsesyjnie

Roz­lałam się
Wy­pełniłam sobą
Wszys­tkie wol­ne przestrzenie
Op­lotłam Ciebie
Cias­no jak bluszcz
Od­bieram oddech
Spi­jam Twój smak
Im więcej pragnę
Tym bar­dziej Cię zabijam
Prze­raża mnie ta siła
I ten strach …
Wy­ciągnij rękę
Sięgnij po nóż!
Za­bij mnie
Nim ja za­bije Ciebie
Swoją obsesją… 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 25 września 2015, 09:43

Potrzeba

Pot­rze­buje Cię jak powietrza,
jak sprag­niony wody…
Orzeźwiasz mnie swym uśmiechem,
w gorączce życia zaz­na­je ochłody…
Jes­teś jak po­wiew wiat­ru
w skwarze codzienności,
choć hu­ragan uczuć budzisz
tak w skrytości…
Pot­rze­buję Two­jej siły
by zma­gać się z losem.
Ra­tujesz mnie dzień za dniem
przed bo­les­nym ciosem.
Jes­teś w mgnieniu powiek,
gdzieś w mym krwiobiegu.
Jes­teś mą pot­rze­ba
w tym bez­względnym życia biegu. 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 24 września 2015, 12:19

Dzień…

Ko­lej­ny dzień…
A może to dziś będzie ko­niec świata?
Co wte­dy?
Żal…
Ut­ra­conych szans
Żal…
Za­nied­ba­nych spraw
Żal…
Nie będzie już miał znaczenia

Roz­bi­jają się myśli
O głazy ta­kie zimne...
Umiera os­tatnia szansa
Na ziszcze­nie nadziei
na lep­szy los….
Ko­niec świata?
A może początek innego... 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 23 września 2015, 10:12

I.Anna

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

I.Anna

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

22 lipca 2017, 01:01yestem sko­men­to­wał tek­st Życie po­wołane do życia, [...]

3 czerwca 2017, 07:41I.Anna sko­men­to­wał tek­st brak re­cep­ty po­daro­wana jest [...]

22 kwietnia 2017, 14:00I.Anna sko­men­to­wał tek­st jedni tworzą at­mosferę a [...]

21 kwietnia 2017, 21:24I.Anna sko­men­to­wał tek­st jedni tworzą at­mosferę a [...]

16 listopada 2016, 08:25I.Anna sko­men­to­wał tek­st a gdy­bym ci skłamał [...]

11 listopada 2016, 12:21I.Anna sko­men­to­wał tek­st kot głod­ny pie­szczot up­ra­wia [...]

27 września 2016, 19:22I.Anna sko­men­to­wał tek­st POL­SKA CY­RENEJ­CZY­KIEM EURO­PY

27 września 2016, 08:13I.Anna sko­men­to­wał tek­st POL­SKA CY­RENEJ­CZY­KIEM EURO­PY

2 września 2016, 14:06I.Anna sko­men­to­wał tek­st głuchy jest który ciszy pośród [...]

30 sierpnia 2016, 19:44I.Anna sko­men­to­wał tek­st zaplątanie